สรุปคะแนนรายบุคคล

update: 25/10/2555 09:00

Group คำนำหน้า name นามสกุล/ฉายา รวมคะแนน
1 พระมหา ธานนท์ เวคชโย 400
1 พระ ยงยุทธ ฐานสโร 628
1 พระ ยงยุทธ ญาณกนฺโต 230
1 พระ วิทยา จนฺทวิชฺโช 584
1 นาย เกียรติศักดิ์ สิงห์แสง 630
1 นาย ภาณุพงศ์ เมืองมูล 200
1 นางสาว กิติยา ลิ่มอรุณวงศ์ 342
1 นางสาว จันทร์ทิพย์ นันตะสุข 554
1 นางสาว จิรพร ตันตระกูล 593
1 นางสาว ปารวี คุณธีระ 0
1 นางสาว พลอยพิมพ์ มูลชมภู่ 424
1 นางสาว มณีวรรณ เลิศเกียรติวงศ์ 450
1 นางสาว วราพร พจนามาตร์ 400
1 นางสาว สุภัค เจริญกิจชัยชนะ 300
2 พระ ชนินท์ นนฺทชโย 394
2 พระ ธเนศ วรจิตฺโต 0
2 พระ พิเชษฐ์ ธมฺมจิตฺโต 594
2 พระ พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส 500
2 พระ สุนันท์ ปัญญานันโท 300
2 นาย ณัฐวัฒน์ สุภาภา 394
2 นาย ภวัฒน์กุล ภู่ทับทิมธนพัฒน์ 666
2 นางสาว กนกพรรณ พูนรมย์ 300
2 นางสาว ณัฐธิดา บุนนาค 348
2 นางสาว ประดับ อภัย 518
2 นางสาว พิสมัย ใจแจ้ง 284
2 นางสาว ศุภสิณี รัตตะคุ 500
2 นาง ฉวีวรรณ คำธนะ 446
2 นาง บุญประภา งามเกียรติทรัพย์ 300
2 นาง ปวีณรัช บุญรักษา 200
3 พระ ขรรค์ชัย ขคฺคชโย 587
3 พระ บุญชู กิตติปุญฺโญ 350
3 พระ ปรีดา ธีรกุโล 150
3 พระ ปวริศร์ ปวริสฺสโร 406
3 พระ วรวิทย์ ถิรปญฺโญ 250
3 พระ สรัญกร เมธากโร 600
3 นาย ณัฐธวุฒิ ทองสุข 400
3 นางสาว จิดาภา แจ่มจันทร์ชนก 438
3 นางสาว จุไรวรรณ ภู่กำชัย 138
3 นางสาว ชลธิชา ชูแก้ว 506
3 นางสาว นรีรัตน์ บุตะเคียน 388
3 นางสาว พิชชานันท์ แสงพูลทรัพย์ 450
3 นางสาว วรรณนิภา อดใจ 500
3 นางสาว วิจิตรา นาเมืองรักษ์ 454
3 นางสาว สุนันทา ประทุมทอง 375
3 นางสาว อรทัย ยอดวงศ์ 605
4 พระ เฉลิมพล รวิชโย 225
4 พระ ปราณีต ปณีตธมฺโม 250
4 พระ วันชัย เขมชโย 182
4 พระ สุพลิษฐ์ จนฺทาโภ 446
4 พระ อิศรา อิสฺสโร 494
4 นาย ภัทร ธิตินาลกุล 658
4 นางสาว กมลเนตร ชาญยุทธ 646
4 นางสาว ญาณวดี ธรรมสอน 532
4 นางสาว พนิตา โพธิ์พุ่มเย็น 656
4 นางสาว วชิราภรณ์ ผิวทอง 646
4 นางสาว อรพิน เฉลิมมิตร 361
4 นางสาว อิงอร นาดี 669
4 นาง ธันยพัต บุญธรรม 382
4 นาง พยอม วันเมืองเก่า 438
4 นาง มณี มณีวรรณ 296
5 พระ กานต์ สิริพทฺโธ 456
5 พระ คณิศร ทิตฺตพโล 408
5 พระ เดชา เตชธมฺโม 442
5 พระ บัญชา ปญฺญาวโส 304
5 พระ สมชาติ ยติโก 315
5 นาย ศุภกฤต บุญชื่น 396
5 นางสาว จารุวรรณ เสริมวราพันธ์ 652
5 นางสาว พรเพ็ญ ปลูกเพาะ 456
5 นางสาว สุดารัตน์ พลชาลี 496
5 นางสาว สุนทรี ละแมนชัย 376
5 นาง พวงเพ็ญ วงศ์ภาคำ 428
5 นาง เพียงใจ ทองคำแท้ 240
5 นาง ศิริพร ชุมภูวัง 400
5 นาง สุนันทา โรจนานนท์ 254
6 พระ ถวัลย์ จตฺตมโล 464
6 พระ บุณยสิทธิ์ จนฺทโก 150
6 พระ ศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช 250
6 พระ สุรพล ขฺนติสโห 516
6 นาย บัญชา ซองศิริ 300
6 นาย พิชัย รัตนพันธุ์ 186
6 นางสาว กะเหรียญ เกตุชาติ 458
6 นางสาว กุลยานันท์ พิทักษ์สิริโชติ 420
6 นางสาว ปัณฑา หอมสุด 260
6 นางสาว วันสุนีย์ สำราญใจ 371
6 นางสาว หทัยกานต์ ตู้แก้ว 288
6 นาง รัตนา มานพ 275
6 นาง สุปรียา เขมวสุธามาศ 250
6 นาง อรัญญา ชีวาวัฒนานนท์ 202
7 พระ กิติคุณ กิจฺจานนฺโท 506
7 พระ ติยา กิจฺจานนฺโท 50
7 พระ ธรรมพล ขนฺติธมฺโม 488
7 พระ วัชรพงศ์ ภทฺทวํโส 656
7 พระ สุรัติ หิตกฺกโร 356
7 พระ อนุชา อิทธิพทฺโธ 556
7 นาย ธันญา อัคจันทร์ 544
7 นาย สมไชย ใจเครือ 594
7 นางสาว ฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์ 628
7 นางสาว ณพรรษสร คงพริก 268
7 นางสาว ทักษิณา พูลสวัสดิ์ 642
7 นางสาว นุชจรี ไชยคุณ 642
7 นางสาว ศรีวิกรม์ วงษ์นุช 596
7 นาง ไพลิน บัวสาสต์ 100
8 พระ ภวินทร์ ฐานินฺโท 508
8 พระ วิชัย จิตฺตทนฺโต 600
8 พระ ศิริชัย มเหสิโก 100
8 พระ อนุชา อภิชาโต 250
8 พระ เอกชัย กนฺตปญฺโญ 400
8 นาย พุฒิพงศ์ กุมพันธ์ 450
8 นาย วสันต์ ปิ่นแก้ว 400
8 นาย อุดมศักดิ์ แสงเดือน 326
8 นางสาว กัญญา ทวิทิชากร 450
8 นางสาว ประไพรพักตร์ ปรองดอง 452
8 นางสาว วิไลภรณ์ คำท้าว 446
8 นางสาว อัญชัญ ชุมมิ่ง 336
8 นางสาว อำไพพรรณ จิระวงศ์ 452
8 นาง สุภาพร ปรุงนิยม 250
9 พระมหา ชัยนรินทร์ ชลิตชโย 0
9 พระ คมศักดิ์ คุณพหุโล 558
9 พระ ชนาธิป อคฺคธีโร 300
9 พระ ธีระโชติ กตธมฺโม 100
9 พระ พรมสรร อภิวฑฺฒโน 372
9 พระ ไพโรจน์ ญาณโรจโน 639
9 พระ วิษณุ ปภสฺสโร 470
9 นาย ประจักษ์ ฤทธิ์คำหาร 50
9 นางสาว นฤมล พลหล้า 548
9 นางสาว บุญญรัตน์ อยู่สุข 100
9 นางสาว พิกุล บูชาพันธ์ 550
9 นางสาว วัชรินทร์ จรัสมาธุสรณ์ 442
9 นางสาว อัจฉรา เขมะวิชานุรัตน์ 462
9 นาง เจือจันทร์ วัฒนสุข 354
9 นาง ไพรวัลย์ แสงก่ำ 444
10 พระ คะเน ชาคโร 456
10 พระ ชานนท์ นาถรตโน 598
10 พระ ทรงพล คุณชโย 408
10 พระ ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม 568
10 พระ มนัสนันท์ ชินวโร 62
10 นาย จรูญ วังงาม 200
10 นาย ทรงภูมิ ตันแก้ว 450
10 นาย อัฐมาพร ชาดง 350
10 นางสาว ปณัชช์ อัครชาติกูล 542
10 นางสาว วิไลวรรณ มหายศนันท์ 250
10 นางสาว ศรีไพร สุปัญญา 300
10 นางสาว สราญรัตน์ ศุภโชคชัยอนันท์ 450
10 นางสาว อุลัย กลิ่นพิกุล 492
10 นาง กนกศมน เซ็นกลาง 542
10 นาง อรพิณฑ์ เอกวิธานเลิศ 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>